Відкритий лист до керівництва політичної партії «Слуга народу» !

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Національне бюро з розслідувань злочинів, протидії та запобіганню корупції в органах державної влади, верховенства права та захисту основоположних прав громадян»

65042, м. Одеса, вул. Перший провулок 8 Березня будинок № 5,

тел.: 067-486-22-16,   код: 40187691

Вих. № 0820                                                                          «21 »   серпня  2019р.

Керівнику політичної партії

«Слуга Народу»

Народному Депутату

Верховної ради України

ІХ скликання  

Д. Разумкову

01008, м. Київ

вул. Банкова 6-8

Відкритий лист до керівництва  політичної партії «Слуга народу» !

Шановний Дмитро Олександрович  !

            Звертаємось до, ВАС, як до керівника політичної партії, яка отримала необмежену довіру народу України, обраного депутата, єдиного органу законодавчої влади в Україні, з метою поновлення принципів верховенства права, а також основоположних прав, свобод, честі та гідності людини, закріплених та гарантованих ст. 3,6,8, 19, 22, 28, 29, 32, 43, 53 Конституції України, припинення протиправної діяльності в.о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун та міністра освіти та науки України Л. Гриневич, направленої на геноцид та знищення генофонду та Української нації, в цілому.  

            Використовуючи неконституційні та протиправні норми права, що містяться у ч.1, ч.2 статті 15  закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», яка істотно звужують та грубо порушують існуючі права та свободи громадян, зазначені посадові особи центральних органів влади, діючи всупереч вимогам Конституції України норми якої є нормами прямої дії та є обов’язковими до виконання, а також всупереч міжнародним нормам права згода на обов’язковість використання яких надана ВР України, всупереч волі дітей та їх батьків, зловживаючи службовим становищем, своїми наказами заборонили усім дітям України без щеплень, або з частковими щепленнями відвідувати усі навчальні заклади, дитячі садочки, школи та інші навчальні заклади України тощо.

            Відповідно до змісту статті 5 Основного закону «Носієм суверенітету і єдиним джерелом  влади в Україні – є народ.

            Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».

            У відповідності до змісту ч.2 ст. 8 Конституції України. «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно – правові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй.

            У відповідності до змісту ст. 3 Основного закону «Людина її життя і здоров я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

            Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість  діяльності Держави .  

            Держава відповідає перед людиною за свою діяльність .

            Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком  держави.

            Статтею 19  Конституції України гарантується що «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові  особи зобов’язані діяти лише  на підставі в межах  повноважень та у спосіб, що передбачений  Конституцією та законами України.

            Разом із тим, ст. 22 Конституції України встановлюється що «права і свободи  людини  є невичерпними.

            Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть  бути скасовані.

            При прийнятті нових законів , або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.

            Стаття 28 Конституції України зазначає що «Кожен має право на повагу до його гідності.» Жодна людина без її згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

            Статтею  32  Основного закону закріплено, що « Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

            У відповідності до ст.   43 Конституції України  зазначається що «Кожен має право на працю».

            Статтею  53  Основного закону, що містять  норми прямої дії  гарантується право на освіту.

            Дії керівників МОЗ та МОН України,  грубо порушують й гарантовані та закріплені норми міжнародного права, «Європейською хартією прав пацієнта», Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод»,  які у відповідності до змісту ст.. 9 Конституції України – є частиною національного законодавства України тощо.

            Статтями 4 , 5, 9 Європейської  хартії  прав пацієнта: зазначається , що кожна особа має:

4. Право на інформовану згоду.

Кожна особа має право отримувати повну інформацію, яка забезпечить їй можливість брати активну участь у прийнятті рішень щодо медичного втручання та/або участі у наукових дослідженнях.

5. Право вибору.

Кожна особа має право вільного вибору методів профілактики, діагностики та реабілітації на основі адекватноїі нформації.

9. Право на безпеку.

Кожна особа має право  на уникнення шкоди, спровокованої незадовільним функціонуванням медичних служб, неправильним лікуванням та помилками, та має право на отримання медичних послуг та медичної допомоги, що відповідає стандартам  високого ступеня безпеки.

            Статтею 14 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» забезпечується  :

Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

            Стаття 1 Протоколу  N 12 до  Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»  гарантує  Загальну заборону  дискримінації

     1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою,  наприклад за ознакою статі,  раси,  кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи іншихпереконань, національного чи соціального походження, належності  до національної меншини, майнового стану,  народження або за іншою ознакою.

     2. Ніхто  не  може  бути  дискримінований  будь-яким  органом державної влади  за будь-якою ознакою,  наприклад  за тими,  які зазначено в пункті 1.

            Статтею 2 Конвенції   «Про захист прав людини і основоположних  свобод» : гарантується

1. Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.

            Статтею 1 Конвенції «Про захист прав і гідності людини що до застосування біології та медицини» закріплюється, що Сторони цієї Конвенції захищають гідність і  тотожність всіх людей  та  гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканості  та  інших  прав   і   основних   свобод   щодо застосування біології та медицини.

            Стаття 6 закону України «Про загальну середню освіту» гарантує здобуття повної  загальної середньої освіти всім громадянам України. незалежно від  раси, кольору шкіри,  особливостей  інтелектуального , соціального  і фізичного  розвитку, політичних, релігійних  та інших  переконань, статі, етнічного та соціального  походження, майнового стану, стану здоров я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов,  мовних або інших ознак забезпечується  доступність  і безоплатність здобуття  повної загальної середньої освіти у державних і комунальних  навчальних закладах.

            Рішення Конституційного суду  України  від 04.03.2004 року, № 5 про офіційне тлумачення  положень частини  третьої статті 53 Конституції України. визначає  доступність  освіти,  як  конституційної гарантії  реалізації права на освіту на принципах рівності , визначених  статтею 24  Основного закону та  означає що нікому не може бути відмовлено  у праві на освіту, а держава має створити можливості для реалізації цього права.

            У відповідності до змісту ч.1 ст. 53 закону України «Про освіту» здобувачі освіти  мають право на :

  • повагу до людської гідності,  захист під час  освітнього процесу від приниження  честі та гідності, будь – яких форм насильства  та експлуатації,, дискримінації за  будь – якою ознако, пропаганди та агітації, що завдають  шкоди здоров ю здобувача освіти.

            Статтею 42  «Основ законодавства України   про охорону здоров’я»  закріплюються загальні умови медичного втручання, а саме :

Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта.

            Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
            Статтею 12 закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань» визначається, що

            Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

            Особам, які не досягли п’ятнадцяти річного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. 

            Згідно даних МОЗ, в Україні не прищеплено :

  • проти коклюшу близько 30 % дітей віком до 16 років.
  • проти гепатиту В близько 40 % дітей.
  • проти туберкульозу більше 20 % дітей.
  • проти поліомієліту більше 40 % дітей.

            За офіційною інформацією МОЗ, у 2017 році від ускладнень  корі померло 39 осіб, захворіло корю 115 тисяч осіб, то про які тяжкі наслідки для Українців йдеться незрозуміло, оскільки під час вакцинації померли тисячі Українських дітей сотні тисяч захворіли на невиліковні хвороби та стали інвалідами.

            За офіційними  даними  оприлюдненими МОЗ України. від вакцинацій у 2010 році,  померло 5491 дітей,  віком до 5 років.

            Статистичні данні про померлих дітей віком після 5 років МОЗ не публікує.

            У 2016 році, за даними  МОЗ України,  від вакцинацій  померло 3610 дітей, віком до року, інші статистичні данні невідомі.

            Зазначені статистичні данні свідчать що від  вакцинацій гине у тисячі  разів більше дітей чим не щеплених.

            За кожною смертю дитини стоїть страждання та горе сотень тисяч  Українських родин, зламані судьби, не  здійснені мрії та сподівання, розбиті сім’ї.

            Такі тяжкі наслідки стали можливими через корупційні схеми запроваджені чиновниками МОЗ України під час здійснення  закупівель неякісних вакцин.

            Українські діти стали заручниками корупційних бізнес схем  чиновників МОЗ України та світових фармакологічних фірм,  які наживаються на здоров’ї українських дітей здійснюючи   на них іспити та медичні дослідження,  як на під опитних лабораторних кролях перевіряють  дію  нових медичних препаратів, саме за згоди та за активної участі керівництва МОЗ України та особисто  У. Супрун, яка навіть не має вищої освіти  та практичного досвіду керівної роботи, та  яка шкодить Україні у десятки разів більше ніж будь – які хвороби та епідемії.

            Наприкінці 2018 року, Держлікслужбою України, у наслідок низки смертельних випадків у наслідок вакцинації. було тимчасово заборонено  реалізацію та застосування  різних вакцин, від туберкульозу,  гепатиту В, поліомієліту,дифтерії, правця та коклюшу.

            Головним завданням Держлікслужби є контроль за якістю вакцин, які застосовуються в Україні.

            Практично усі вакцини, якими зараз  безкоштовно щеплюють Українських дітей  в мед установах України. закупалися за допомоги міжнародних організацій.

            Якість закуплених таким шляхом вакцин, в Україні, згідно із національним законодавством. ніхто не перевіряє, вони надходять до України  минаючи контроль  Держлікслужби.

            Навіть ті вакцини, що   перевіряються. проходять контроль,   виключно у лабораторіях МОЗ, що надає можливості приховувати від суспільства та  підробляти реальні результати досліджень.

            Відомості про закупівлі 90% ліків, а також вакцин, що надходять в Україну, із- за кордону, є закритими,  що є грубим порушенням національного законодавства про боротьбу із корупцією, та свідчить про наявність грубих порушень та протиправну діяльність керівництва, МОЗ, зокрема У. Супрун, яка особисто контролює зазначені закупівлі.

            Саме, У. Супрун в Україні є представником міжнародних корпорацій з виробництва ліків,  які  використовуючи злочинні схеми, заробляють мільярди доларів з  продажу в Україну неякісних медичних препаратів та вакцин тощо..

            Саме керівництво таких міжнародних корпорацій зацікавлено у тому, щоб У. Супрун тривалий час очолювала МОЗ України, з метою отримання мега прибутків, саме вони тиснуть на перших осіб нашої держави та в ультимативному порядку вимагають , за будь – яких умов, не звільняти У. Супрун з посади керівника міністерства охорони здоров я України.

            05 лютого 2019 року, Окружним Адміністративним Судом м. Києва, було постановлено ухвалу, по справі № 640/463/19, за заявою народного депутата України,

І. В.Мосейчука, якою суд задовольнив заяву про забезпечення позову, та заборонив першому заступнику Міністра охорони здоров я України, У. Супрун  вчиняти будь- які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров я України.. передбачених статтею  44 закону України «Про кабінет міністрів України» та п. 10 положення  про Міністерство охорони здоров я України, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2015 року. № 267 та п. 1 постанови КМУ «Про порядок виконання обов’язків міністра  у разі  його тимчасової відсутності». від 17.06.205 року № 1096.

            Строк дії даної ухвали  визначений судом до 05.02.2022 року, зазначена ухвала набрала законної сили та є негайною до виконання, але й досі її вимоги, не виконані, що свідчить про наявність протидії між керівництвом Держави Україна та заокеанськими кураторами У. Супрун.

            Дії та бездіяльність осіб, відповідальних за виконання  зазначеної ухвали та особисто У. Супрун направлені на   ігнорування та  невиконання законних  вимог ухвали ОАС м. Києва,  від 05.02.2019 року,  містять ознаки злочинів за вчинення яких передбачена кримінальна відповідальність за ч.1 ст. 356, ч.1 ст. 382 КК України.

            За таких умов, неможливо  обґрунтовувати необхідність  введення  заборони для відвідування дошкільних, освітніх навчальних закладів не прищепленим дітям, на всій території України.

            З огляду на вищенаведене, існують усі підстави вважати, що заборона відвідування дошкільних та освітніх навчальних закладів,  дітям без щеплень, або з частковими щепленнями є дискримінацією їх гарантованих, захищаємих та охороняємих прав, Основним законом та ратифікованими  ВР України  міжнародними законами та договорами.

            Крім того, дистанційна та індивідуальна форма навчання дітей без щеплень,  яка пропонується батькам,  міністром освіти та науки України Л. Гриневич, не передбачена законом України «Про освіту» та Законом України «Про державний бюджет».

            Вище зазначені дії  в.о. міністра охорони здоров я У.Супрун та міністром освіти та науки Л. Гриневич, несуть загрозу національній безпеці України та направлені на знищення української нації у цілому,  містять ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 183, ч.1 ст. 356, ч. ст.. 367, ч.1 ст. 382  КК України, та є грубим порушенням прав, свобод, честі та гідності права на вільний розвиток, освіту, недоторканість та приведе до негативних  та катастрофічних незворотних наслідків, у першу чергу для держави України тощо.

            Через заборону відвідування дошкільних та освітніх навчальних закладів в Україні різко зменшиться відсоток обізнаної  та високо образованої молоді, що у цілому негативно вплине на розвиток держави.

            За склавшихся умов, сотні тисяч Українських малюків та школярів 1 вересня,  будуть позбавлені права на отримання освіти, сотні тисяч батьків будуть змушені замість роботи займатись вихованням та наданням освіти своїм дітям,  якість такої освіти буде досить сумнівною та поверхневою.

            Недопущення великої кількості дітей, громадян України,  майбутнього держави, приведе до безпідставних та незаконних  витрат бюджетних коштів, необхідних для організації дистанційного навчання сотень тисяч  не щеплених, або частково щеплених  Українців.

            Наслідками таких необґрунтованих та злочинних дій, з боку керівництва МОЗ та МОН України, приведе до різкого зниження освітнього рівня молоді,  різкого зменшення кількості вищих навчальних закладів,  відтоку молоді до  країн Євросоюзу, знищення генофонду держави, що у свою чергу приведе до занепаду  Держави України у цілому.

       На підставі вищезазначеного, керуючись ст.  40 Конституції України,

П Р О С И М О :

  1. Внести до порядку денного Чергової сесії ВР України,  питання щодо виключення, зі змісту ст.. 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» ч.1 та ч.2, цієї статті, які істотно звужують та грубо порушують, як існуючі основоположні права та свободи громадян так і інші норми права закріплені Конституцією України. норми якої є нормами прямої дії, мають найвищу юридичну силу застосування та дотримання яких є обов’язковими під час розробки та ухвалення законів та нормативно правових актів, а також ратифікованих Україною міжнародних норм права тощо. 
  2. З метою проведення розслідування, з питань, що становлять суспільний інтерес, утворити тимчасову слідчу комісію, зі складу депутатів ВР України, до роботи якої залучити посадовців НАБУ, СБУ та ГПУ, з приводу розслідування протиправної діяльності в.о. міністра охорони здоров’я У. Супрун та міністра освіти та науки України Л. Гриневич, які зловживаючи службовим становищем, перевищили свої повноваження та внесли до офіційних документів, центральних органів влади, відомості про заборону відвідування дошкільних та освітніх навчальних закладів, дітям без щеплень, або з частковими щепленнями, діючи всупереч вимогам Конституції України, а також міжнародним нормам права згода на обов’язковість використання яких надана ВР України, дії яких містять ознаки злочинів передбачених ч.1 ст. 183, ч.1 ст. 356, ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 382 КК України, та є геноцидом Українського народу, направлені на знищення Української нації у цілому.

21.08.2019р.  ____________                 О.В. Осадчий     в.о. голови

                                       ГО ««Національне бюро з розслідувань

                                                               злочинів, протидії та запобіганню

                                                               корупції в органах державної влади,

                                                               верховенства права та захисту

                                                                основоположних прав громадян»

One Reply to “Відкритий лист до керівництва політичної партії «Слуга народу» !”

  1. Браво. Дуже хочеться вірити,що нова команда прислухається до думки Вашої громадської організації. Насправді, таку думку має дуже багато людей. І ще, напередодні Дня Незалежності України хочеться вірити, що ми вільна країна, в якій поважають різні думки, толерантно відносяться до всіх. Що наш новий президент теж має право вибору і не повинен в угоду чиємусь лоббі, вибирати між своїми громадянами і доходами фармкомпаній.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *